Tag Archives: Sổ theo dõi hoạt động của phương tiện chữa cháy

Chia sẻ mẫu Sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy

Sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy | QCVN 10: 2017/BTC

Sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy dùng để làm gì? Theo điều 5.4 của QCVN 10: 2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành vào ngày 06/02/2017…